Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
EN / GR

Το Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο   •   Κτιριακή Υποδομή - Εξοπλισμός   •   Ημερολόγιο Εκδηλώσεων   •   Έντυπα Αιτήσεων - Κανονισμός Λειτουργίας
Επικοινωνια


Επικοινωνία

Τηλεφωνικό Κέντρο 2610 996734
Fax 2610 997303
E-mail confer@upatras.gr

Κατέλη Ευτυχία, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τηλέφωνο

E-mail
2610996734

kateli@upatras.gr


Τεχνικό Τμήμα
Τεχνικός Υπεύθυνος 2610 969852
 
N. Aναγνωστόπουλος 2610 969853
nanagno@upatras.gr
Θ. Βασιλόπουλος 2610 969855
thvasilo@upatras.gr
Ι. Γεωργουλάς 2610 969854
georgoulas@upatras.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Kέντρο
Πανεπιστημίου Πατρών
Πανεπιστημιούπολη T.K. 265 04 Ρίο Πατρών