Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
EN / GR

Το Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο   •   Κτιριακή Υποδομή - Εξοπλισμός   •   Ημερολόγιο Εκδηλώσεων   •   Έντυπα Αιτήσεων - Κανονισμός Λειτουργίας
Εντυπα Αιτησεων


To Σ.Π.Κ. φιλοξενεί συνέδρια, συμπόσια, σεμινάρια, ημερίδες, διαλέξεις, μουσικές κια θεατρικές παραστάσεις, εικαστικά γεγονότα. Οι χώροι διατίθενται μετά από αίτηση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον κανονισμό λειτουργίας του.

Ακολουθούν, σε μορφή PDF: (Ι) η αίτηση και (ΙΙ) τα έντυπα χρήσης χώρων και τεχνικών παροχών, που πρέπει να συμπληρωθούν.

Για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων του ΣΠΚ για εκδηλώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε να διαβάσετε την:Κανονισμος Λειτουργιας


Άρθρο 1. Σε ποιους διατίθεται
Άρθρο 2. Πώς διατίθεται
Άρθρο 3. Κωλύματα Διάθεσης
Άρθρο 4. Υπογραφή Αίτησης
Άρθρο 5. Ανάκληση Αιτήματος–Ματαίωση
Άρθρο 6. Οικονομικοί Όροι
Άρθρο 7. Τρόπος Πληρωμής
Άρθρο 8. Εγγύηση
Άρθρο 9. Παράδοση & Παραλαβή Χώρων & Εξοπλισμού
Άρθρο 10. Κυκλοφορία Προσώπων – Διακίνηση αντικειμένων
Άρθρο 11. Περιορισμοί – Απαγορεύσεις – Ευθύνες
Άρθρο 12. Τελικές διατάξεις


Άρθρο 1. Σε ποιους διατίθεται:

Σε φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Δημόσιες Επιχειρήσεις ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, Πνευματικά Ιδρύματα, Επιστημονικούς Φορείς, Οργανισμούς, Επιμελητήρια, Σωματεία, Συλλόγους, Πολιτιστικές Ομάδες ή άτομα κατά την κρίση του Δ.Σ. του Σ.Π.Κ. Το Πανεπιστήμιο θα πραγματοποιεί άνευ οιουδήποτε ανταλλάγματος και κατά προτεραιότητα στους χώρους του Σ.Π.Κ. μετά από ενημέρωση του Δ.Σ. αυτού, εορτασμούς, επετειακές εκδηλώσεις, υποδοχή επισήμων προσώπων, ορκωμοσίες πτυχιούχων ή διδασκόντων, τελετές αναγορεύσεως επιτίμων διδακτόρων ή καθηγητών καθώς και οποιαδήποτε άλλη κατά την κρίση του Πρυτάνεως εκδήλωση.

^ πάνω


Άρθρο 2. Πώς διατίθεται:
 • Με την υποβολή ενυπόγραφου εντύπου «ΑΙΤΗΣΗΣ» για χρήση Συνεδριακών χώρων.
 • Το αίτημα για την παραχώρηση εγκρίνεται ή απορρίπτεται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.
 • Αίτημα που υποβάλλεται από τυχόν οφειλέτη γίνεται δεκτό μόνο μετά την εξόφληση της οφειλής.
 • Αίτημα που περιέχει όρους ή περιορισμούς δεν γίνεται δεκτό.
 • Η απόρριψη του αιτήματος για οποιοδήποτε λόγο δεν δημιουργεί αξίωση κατά του Σ.Π.Κ. του Πανεπιστημίου.
^ πάνω

Άρθρο 3. Κωλύματα Διάθεσης:
 • Όταν το Πανεπιστήμιο χρειάζεται το Σ.Π.Κ. για δικές του εκδηλώσεις.
 • Όταν έχει διατεθεί σε άλλον που το ζήτησε νωρίτερα.
 • Όταν το αντικείμενο της εκδήλωσης είναι αντίθετο με το κοινό αίσθημα ή μπορεί να προκαλέσει ταραχές.
 • Όταν ο αιτών έχει παραβεί στο παρελθόν όρους του παρόντος ή οποιασδήποτε σύμβασής του με το Πανεπιστήμιο.
^ πάνω

Άρθρο 4. Υπογραφή Αίτησης:
 • Μετά την έγκριση του αιτήματος ο ενδιαφερόμενος καλείται να υπογράψει τη σχετική ΣYMBAΣH μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών, καταβάλλοντας την προκαταβολή και καταθέτοντας την εγγύηση.
 • Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, τεκμαίρεται ανάκληση του αιτήματος.
^ πάνω

Άρθρο 5. Ανάκληση Αιτήματος–Ματαίωση:
 • Η ανάκληση γίνεται με έγγραφη δήλωση.
 • Αν η ανάκληση περιέλθει στο Πανεπιστήμιο πριν από την υπογραφή της ΣYMBAΣHΣ, ο ενδιαφερόμενος δεν επιβαρύνεται οικονομικά, ενώ αν περιέλθει μετά την υπογραφή, παρακρατείται ολόκληρο το ποσόν της προκαταβολής.
 • Αν η ματαίωση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως αυτή προβλέπεται από το Νόμο, το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα να επιβάλει στον ενδιαφερόμενο την καταβολή ολόκληρου ή μέρους μόνο του συμφωνηθέντος ποσού.
^ πάνω

Άρθρο 6. Οικονομικοί Όροι:

Τα δικαιώματα για τη χρήση του Σ.Π.Κ., αναφέρονται στον κανονισμό λειτουργίας.
^ πάνω


Άρθρο 7. Τρόπος Πληρωμής:
 • α) Για απλή διάθεση της αίθουσας:
  • Κατά την υπογραφή της ΣYMBAΣHΣ καταβάλλεται το 30% των δικαιωμάτων του Πανεπιστημίου. Το υπόλοιπο χρηματικό ποσό εξοφλείται μία (1) ημέρα πριν από την παραλαβή των χώρων,

 • β) σε περίπτωση που το Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο αναλαμβάνει την οργάνωση του συνεδρίου:
  • Κατά την υπογραφή της ΣYMBAΣHΣ καταβάλλεται το 10% των συνολικών δικαιωμάτων.
  • Το 40% καταβάλλεται ένα (1) μήνα πριν από την έναρξη του συνεδρίου και το υπόλοιπο 50% με την παραλαβή των χώρων.

  Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω ρυθμίσεις αφορούν μόνο την καταβολή της αποζημίωσης χρήσης χώρου. Τα ποσά που θα απαιτηθούν για οποιαδήποτε πρόσθετη παροχή (π.χ. εκτύπωση εντύπων, προγραμμάτων κλπ.) καταβάλλονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ειδοποίηση του ενδιαφερόμενου.

 • γ) Σε περίπτωση παράτασης τα πρόσθετα δικαιώματα που καθορίζει το Δ.Σ. του Π.Σ.Κ. καταβάλλονται ευθύς μετά την έγκριση της παράτασης.

 • δ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες επιστημονικά συνέδρια οργανώνονται εξ΄ολοκλήρου από μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών, τα οποία στερούνται ικανών πόρων για την οργάνωση του Συνεδρίου ή δεν υπάρχει χορηγός αυτών, το Δ.Σ. του Σ.Π.Κ. μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του, να μειώνει τα δικαιώματα του Πανεπιστημίου για τη χρήση των αιθουσών και λοιπών υπηρεσιών του Σ.Π.Κ. Η μείωση αυτή, όμως, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα απαιτούμενα λειτουργικά έξοδα των χρησιμοποιούμενων αιθουσών και λοιπών χώρων του Σ.Π.Κ. κατά τη χρήση του συνεδρίου.
^ πάνω

Άρθρο 8. Εγγύηση:
 • Κατά την υπογραφή της ΣYMBAΣHΣ κατατίθεται στο Σ.Π.Κ. εγγυητική επιστολή Τράπεζας για ποσό ίσο με τη συνολική χρέωση των χώρων που παραχωρούνται.
 • Από την υποχρέωση αυτή μπορούν να υποχρέωση απαλλάσσονται: Το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ με απόφαση που εγκρίνει το Δ.Σ. του Σ.Π.Κ.
 • Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά τη λήξη της εκδήλωσης ή του Συνεδρίου, εφόσον ρυθμιστούν όλες οι εκκρεμότητες από τη διάθεση των χώρων.
^ πάνω

Άρθρο 9. Παράδοση & Παραλαβή Χώρων & Εξοπλισμού:
 • Γίνεται με την υπογραφή πρωτοκόλλου, μετά την οποία ο ενδιαφερόμενος αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων του Σ.Π.Κ. που παραλαμβάνει και ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε απώλεια ή φθορά αυτών.
 • Ευθύς μετά τη λήξη της εκδήλωσης ή του συνεδρίου, οι χώροι και τα υλικά παραδίδονται στο Σ.Π.Κ. πάλι με πρωτόκολλο, στο οποίο αναγράφονται οι τυχόν απώλειες ή φθορές καθώς και η αποτίμησή τους από την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου. Αντικείμενα και κάθε είδους υλικά που έχει προσκομίσει στους χώρους του Σ.Π.Κ. οργανωτής του συνεδρίου ή της εκδήλωσης επιτρέπεται να παρακρατηθούν από το Σ.Π.Κ., εφόσον δεν έχουν εξοφληθεί οι προς αυτό υποχρεώσεις του οργανωτή.
^ πάνω

Άρθρο 10. Κυκλοφορία Προσώπων – Διακίνηση αντικειμένων:
 • Επιτρέπεται μόνο μετά την παραλαβή των χώρων του Σ.Π.Κ. υπό την απόλυτη ευθύνη του παραλαβόντος.
 • Αντικείμενα εισάγονται με « Δήλωση Εισαγωγής» ή «Δελτίο Αποστολής», που συντάσσεται σε δύο αντίτυπα και σφραγίζεται κατά την εισαγωγή. Η εξαγωγή γίνεται με το ένα αντίτυπο που παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο.
^ πάνω

Άρθρο 11. Περιορισμοί – Απαγορεύσεις – Ευθύνες:
 • Το Δ.Σ. του Σ.Π.Κ. δικαιούται να ελέγχει οποτεδήποτε την τήρηση των συμφωνηθέντων.
 • Απαγορεύεται:
  • α) Η χρήση χώρων που δεν έχουν διατεθεί,
  • β) Η μεταβολή της διαρρύθμισης των χώρων,
  • γ) Η χρήση για λόγους διαφορετικούς από εκείνους που αναφέρονται στην ΑΙΤΗΣΗ,
  • δ) Η επικόλληση αφισών ή αυτοκόλλητων και η ανάρτηση ή στερέωση αντικειμένων με καρφιά σε οποιονδήποτε χώρο,
  • ε) Η τοποθέτηση διαφημίσεων,
  • στ) Η υπεκμίσθωση των διατιθεμένων χώρων (ολική ή μερική) ή η δωρεάν διάθεση σε τρίτους.
 • Οι χρήστες του Σ.Π.Κ. είναι υποχρεωμένοι να αποκαταστήσουν κάθε ζημιά που προκλήθηκε κατά την διάρκεια της χρήσης στο Σ.Π.Κ. και σε τρίτους, έστω και αν το Σ.Π.Κ. θεωρείται υπόλογο απέναντι σε τρίτους.
 • Το Σ.Π.Κ. δεν ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα ή ελλείψεις των χώρων που παραχωρεί προς χρήση, ούτε για απώλειες, βλάβες ή φθορές υλικών που εισάγονται στους χώρους πραγματοποίησης του συνεδρίου ή της εκδήλωσης.
 • Οι χρήστες του Σ.Π.Κ. είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε ατύχημα που ενδεχομένως θα προκληθεί κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεών τους στους χώρους που τους παραχωρούνται. Το Σ.Π.Κ. δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη, σε περίπτωση δε που θα θεωρηθεί τυχόν υπόλογο έναντι τρίτων, οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να αποκαταστήσουν κάθε ζημιά του (υλική ή ηθική) από τον λόγο αυτό.
 • Για αποκατάσταση απωλειών ή φθορών σε περιουσιακά στοιχεία του Σ.Π.Κ. εισπράττεται τμήμα ή και ολόκληρη η εγγύηση χωρίς να αποκλείεται η αναζήτηση περαιτέρω αποζημίωσης.
 • Στους παραβάτες των απαγορεύσεων ή των όρων του παρόντος, επιβάλλονται από το Δ.Σ. του Σ.Π.Κ. πρόστιμα, που εισπράττονται από την εγγύηση και αφαιρείται το δικαίωμα συνέχισης της εκδήλωσης ή του συνεδρίου, χωρίς οποιαδήποτε ευθύνη του Σ.Π.Κ. για τις ζημιές τους από τη διακοπή αυτή.
 • Οι ανεξόφλητες χρηματικές ή άλλες οφειλές προς το Σ.Π.Κ. επιβαρύνονται με νόμιμο τόκο κατά μήνα από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.
^ πάνω

Άρθρο 12. Τελικές διατάξεις:
 • Το Σ.Π.Κ. έχει δικαίωμα να τροποποιεί ή να συμπληρώνει τον Κανονισμό, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τους ενδιαφερόμενους. Οι μεταβολές είναι δεσμευτικές εφόσον γνωστοποιηθούν έγκαιρα.
 • Από την υπογραφή της ΣYMBAΣHΣ τεκμαίρεται ανεπιφύλακτη αποδοχή του Κανονισμού από τον ενδιαφερόμενο, που είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει πιστά τις διατάξεις που περιλαμβάνονται σε αυτόν καθώς και τις υποδείξεις των Υπηρεσιών του Σ.Π.Κ.
 • Θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον Κανονισμό και την ΣYMBAΣH επιλύονται από το Δ.Σ. του Σ.Π.Κ.
 • Παράβαση οιουδήποτε όρου του παρόντος Κανονισμού συνεπάγεται ανάκληση υπό του Δ.Σ. του Σ.Π.Κ. της διάθεσης των χώρων και την κατάπτωση της εγγυήσεως.
 • Για τις διαφορές μεταξύ Σ.Π.Κ. και κάθε τρίτου, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Πατρών.
^ πάνω