Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
EN / GR

Το Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο   •   Κτιριακή Υποδομή - Εξοπλισμός   •   Ημερολόγιο Εκδηλώσεων   •   Έντυπα Αιτήσεων - Κανονισμός Λειτουργίας   •   Νομοθεσία Covid-19
Κτιριακη Υποδομη, Εξοπλισμος:
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ


Σε μορφή .pdf


Η κάτοψη του μεγάλου Αμφιθεάτρου του Συνεδριακού – Πολιτιστικού Κέντρου του Παν/μίου Πατρών φαίνεται στο Σχήμα 1. Η αίθουσα είναι χωρητικότητας 930 θέσεων και ο συνολικός όγκος της αίθουσας και της σκηνής είναι περίπου 10000 m3.


Σχήμα 1: κάτοψη του επιπέδου της πλατείας του μεγάλου Αμφιθεάτρου του Συνεδριακού – Πολιτιστικού Κέντρου
Η κάτοψη του εξώστη και των χώρων του ορόφου, δίνεται στο Σχήμα 2.


Σχήμα 2: κάτοψη επιπέδου εξώστη–ορόφου του Αμφιθεάτρου του Συνεδριακού–Πολιτιστικού Κέντρου
ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΚΗΝΗΣ


Στο εμπρός μέρος της αίθουσας υπάρχει η σκηνή και οι βοηθητικοί χώροι (παρασκήνια, κλπ). Ο χώρος της σκηνής μπορεί να διαμορφώνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις για μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, κλπ.

Η κατά περίπτωση απαιτούμενη διαμόρφωση επιτυγχάνεται με κινητά στοιχεία επιφανειών κατάλληλης μορφής και ακουστικής συμπεριφοράς, που εναρμονίζονται πλήρως με την ακουστική του όλου χώρου και την εσωτερική επιφάνεια της αίθουσας. Επιπλέον, όλο το ύψος έως τη στάθμη των ζευκτών της μεταλλικής στέγης είναι ελεύθερο για την ανάπτυξη των μηχανισμών της σκηνής (μηχανισμοί σκηνικών, κλπ).

Η διαμόρφωση του χώρου της ορχήστρας πάνω στη σκηνή γίνεται με επιφάνειες οι οποίες δημιουργούν ένα κέλυφος με δυνατότητα να απομακρύνεται με κατάλληλο σύστημα μηχανισμών. Το κέλυφος δημιουργεί ένα ενιαίο σύνολο οπτικά και ακουστικά με τον υπόλοιπο χώρο της αίθουσας, σύμφωνα με την ακουστική μελέτη του χώρου.

Το κέλυφος αποτελείται την οροφή (ψευδοροφή), την επιφάνεια βάθους και τις πλευρικές επιφάνειες. Η ψευδοροφή που καλύπτει το άνω μέρος του κελύφους, διαμορφώνει το χώρο της σκηνής για μουσικές εκδηλώσεις, ως «συνέχεια» της οροφής της πλατείας. Οι πλευρικές επιφάνειες και ο ανακλαστήρας βάθους, οριοθετούν και κλείνουν περιμετρικά από το δάπεδο έως την οροφή, το χώρο ανάπτυξης της ορχήστρας.

Στην σκηνή χρησιμοποιούνται κινητά στοιχεία αναβαθμών ορχήστρας – χορωδίας (σε 6 επίπεδα), στα οποία κλιμακωτά μπορούν να αναπτυχθούν οι μουσικοί και η χορωδία. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να μετακινούνται και να αποθηκεύονται έτσι ώστε το δάπεδο της σκηνής να παρουσιάζει την κατάλληλη διάταξη ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε παράστασης.

Το εμπρόσθιο τμήμα της σκηνής οριοθετείται από κατάλληλη κινητή κουρτίνα η οποία απομονώνει τον χώρο της ορχήστρας και του κελύφους από αυτόν της υπόλοιπης αίθουσας. Η διάταξη αυτή επιτρέπει στο εμπρός τμήμα της σκηνής, την ανάπτυξη της έδρας του ομιλητή και του προεδρείου, για συνεδριακές εκδηλώσεις. Εμπρός από την κουρτίνα, μπορεί να αναρτηθεί μεγάλη οθόνη προβολής (11m x 6m).

Στο Σχήμα 3 δίνονται τυπική κάτοψη του χώρου της σκηνής και του ακουστικού κελύφους.
Σχήμα 3: κάτοψη σκηνής του μεγάλου Αμφιθεάτρου του Συνεδριακού – Πολιτιστικού Κέντρου, με (α) κλειστό κέλυφος, (β) ημίκλειστο κέλυφος
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ


Η αίθουσα έχει σχεδιασθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει ακουστική κατάλληλη για την κάλυψη τόσο συναυλιών για μικρά και μεγάλα μουσικά σύνολα, όσο και συνεδρίων, διαλέξεων, παραστάσεων θεάτρου, χορού, κλπ. Για χρήσεις συνεδρίων και διαλέξεων, το μέγεθος της σκηνής περιορίζεται με τη χρήση κουρτίνας η οποία μειώνει και την αντήχηση του χώρου κατά 0,2 sec περίπου. Επιπλέον, οι εκδηλώσεις αυτές, όπως και αν είναι απαραίτητο μουσικές εκδηλώσεις, υποβοηθούνται από την ηχητική εγκατάσταση η οποία περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο.

Η μέση τιμή του Χρόνου Αντήχησης (T30) της αίθουσας χωρίς ακροατήριο και με πλήρως ανοιχτή τη σκηνή (δηλαδή με τη χρήση του ακουστικού κελύφους), είναι της τάξης του 1,8 sec, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.


Σχήμα 4: Χρόνος αντήχησης (Τ30) αίθουσας ανά οκτάβα συχνότηταςΗ μέτρηση της απόκρισης συχνότητας της αίθουσας για ακουστική πηγή στο εμπρόσθιο μέρος της σκηνής, δίνεται στο Σχήμα 5.

Οι δείκτες ευκρίνειας C80 και D50, στη μέση της πλατείας (θέση FOH) δίνονται στο Σχήμα 6 και στο Σχήμα 7.

Για τη σκηνή ανοιχτή, η καταληπτότητα της ομιλίας (RASTI) στη μέση της πλατείας (θέση FOH), είναι της τάξης του 0,47.

Σχήμα 5: Απόκριση συχνότητας αίθουσας με εξομάλυνση 1/6 οκτάβαςΣχήμα 6: Δείκτης ευκρίνειας (C80) αίθουσας ανά οκτάβα συχνότηταςΣχήμα 7: Δείκτης διαύγειας (D50) αίθουσας ανά οκτάβα συχνότητας


ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Περιγραφή συστήματος

Η λειτουργία της αίθουσας απαιτεί τον έλεγχο του συστήματος ενισχυμένου ήχου, τόσο από τον θάλαμο ελέγχου (Control Room, στον εξώστη) κυρίως για συνεδριακές χρήσεις, όσο και από την κεντρική θέση στο χώρο του ακροατηρίου στην πλατεία (Front of House, FOH). Ο έλεγχος στη θέση FOH, επιτυγχάνεται με μεταφορά των ικριωμάτων και μίας τράπεζας μίξης ήχου, από τον χώρο φύλαξης τους σε δωμάτιο πλευρικά του χώρου της αίθουσας, στην θέση FOH, την διασύνδεση με στα κατάλληλα πεδία της θέσης αυτής και ανάθεση του ελέγχου του ήχου από κατάλληλους πίνακες (patch box) από τον θάλαμο ελέγχου (Control Room), στην θέση FOH. Στα παρασκήνια πλευρικά του χώρου της σκηνής, λειτουργούν όταν απαιτείται, συστήματα ελέγχου / επανάληψης ήχου (stage monitoring). Στον χώρο αυτό λειτουργούν και όλα τα συστήματα διασύνδεσης σημάτων από και προς τη σκηνή, καθώς και συστήματα διανομής splitter του ήχου σκηνής προς 4 προορισμούς: (α) τη τράπεζας μίξης ήχου στον θάλαμο ελέγχου (Control Room, στον εξώστη), (β) τη τράπεζας μίξης ήχου στη θέση FOH, (γ) σε πεδία διασύνδεσης σε θάλαμο ηχοληψίας ο οποίος έχει απευθείας οπτική επαφή με τη σκηνή (θα χρησιμοποιηθεί μελλοντικά), (δ) τη τράπεζας μίξης ήχου στη θέση stage monitoring. Έχουν επίσης τοποθετηθεί πεδία διασύνδεσης για υποστήριξη εξωτερικών συνεργείων Ραδιοτηλεόρασης (OB-Van).

Ο ενισχυμένος ήχος αποδίδεται από 2 αναρτημένες εκατέρωθεν της σκηνής συστοιχίες line array 6 ηχείων της εταιρίας d&b audiotechnik (Qi1) και από 2 ζεύγη συστημάτων χαμηλών συχνοτήτων sub 3 ηχείων της εταιρίας d&b audiotechnik (Qi SUB). Για την πλήρη κάλυψη των εμπρόσθιων θέσεων (4 πρώτες σειρές της πλατείας), χρησιμοποιούνται 6 ηχεία front-fill της εταιρίας d&b audiotechnik (Ε3). Για την υποστήριξη ήχου ελέγχου σκηνής monitor χρησιμοποιούνται κυρίως 8 ηχεία d&b audiotechnik (MAX monitor).

Tο σύστημα οδηγείται από ενισχυτές – ελεγκτές d&b audiotechnik (5 D12 για τις συστοιχίες, 3 EPAC για τα ηχεία front-fill και 8 ΕΡΑC για τα monitor) και επιπλέον ελέγχεται και ρυθμίζεται και από πρόσθετη μονάδα ελεγκτή DSP.

Οι τράπεζες ήχου στην θέση FOH και stage monitoring είναι 48 καναλιών της εταιρίας Soundcraft (MH-3). Οι κονσόλες συνοδεύονται από φορητά ικριώματα με επεξεργαστές ήχου (πλήρης κατάλογος εξοπλισμού δίνεται στον Πίνακα 1). Όλα τα πεδία διασυνδέσεων υποστηρίζονται από πολυβύσματα Harting. Η τράπεζα μίξης ήχου στον θάλαμο ελέγχου (Control Room, στον εξώστη) είναι 32 καναλιών της εταιρίας Soundcraft (Spirit 8/32).

Για την υποστήριξη εκδηλώσεων υπάρχει κατάλογος από ενσύρματα και ασύρματα μικρόφωνα (Πίνακας 3).

Για την ηχητική επαφή με τα καμαρίνια λειτουργεί σύστημα επαφής και ανακοινώσεων με 24 ηχεία και μίκτη-ενισχυτή ο οποίος δέχεται σήματα από επιπλέον σταθερά μικρόφωνα.

Το γενικό δομικό διάγραμμα για τα συστήματα ενισχυμένου ήχου της αίθουσας, δίνεται στο Σχήμα 8.
Σχήμα 8: γενικό δομικό διάγραμμα για τα συστήματα
ενισχυμένου ήχου της αίθουσας.
Μετρήσεις κάλυψης, απόκρισης και καταληπτότητας του συστήματος

Το ηχοσύστημα ρυθμίστηκε και μετρήθηκε ώστε να καλύπτει σε απόδοση τις προδιαγραφές που ορίστηκαν για τη λειτουργία του. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος της απόκρισης συχνότητας του συστήματος για την συνολική ηχητική στάθμη (Total SPL) βρίσκεται εντός των ορίων 40 Hz –17 KHz. (± 6dΒ) και 500 Hz –10 KHz . (± 3dΒ). Η διασπορά της απόκρισης για όλες τις θέσεις του ακροατηρίου δεν υπερβαίνει τα ±3 dB από τις παραπάνω μέσες τιμές, ενώ η αποδεκτή η απόκλιση από τις παραπάνω προδιαγραφές παρουσιάζεται για ποσοστό θέσεων ακροατηρίου όχι μεγαλύτερο από 5%. Στο Σχήμα 9 δίνονται οι μετρήσεις της απόκρισης του συστήματος σε 28 διαφορετικές θέσεις του χώρου που ικανοποιούν τις παραπάνω συνθήκες.

Επιπλέον το σύστημα αναπαράγει τα σήματα σε υψηλή συνολική ηχοστάθμη (peak τιμές μεγαλύτερες από 110 dB-SPL), χωρίς παραμόρφωση και σε όλες τις θέσεις, για 100% πληρότητα του ακροατηρίου. Έτσι το σύστημα μπορεί να καλύψει ικανοποιητικά και συναυλίες ροκ μουσικής.

Για συνεδριακές χρήσεις, το ηχοσύστημα αναπαράγει σήματα ομιλίας με υψηλή καταληπτότητα, σε όλα τα σημεία του ακροατηρίου. Η καταληπτότητα λόγου με χρήση του συστήματος σύμφωνα με την μέθοδο RASTI (Rapid Speech Transmission Index, είναι ίση ή μεγαλύτερη από 0,5 στο 95% των θέσεων του ακροατηρίου, όπως φαίνεται στο Σχήμα 10.

Σχήμα 8: μετρήσεις της απόκρισης συχνότητας του ηχοσυστήματος (εξομάλυνση 1/3 οκτάβας) σε 28 διαφορετικές θέσεις της αίθουσας..
Σχήμα 10: μετρήσεις καταληπτότητας ομιλίας για το ηχοσύστημα σε 28 διαφορετικές θέσεις της αίθουσας..

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ


Η αίθουσα διαθέτει σύγχρονο και πλήρες σύστημα φωτισμού που μπορεί να καλύψει πλήρως όλες τις εκδηλώσεις. Το σύστημα αποτελείται από μονάδες και κονσόλα 512 καναλιών της εταιρίας ADB Lighting Technologies και περιέχει 12 προβολείς τοποθετημένους στον εξώστη, 2 γέφυρες με προβολείς και 2 κατακόρυφες πλευρικές συστοιχίες στον χώρο της πλατείας, 1 γέφυρα και 1 κινητό πύργο στο χώρο της σκηνής, 3 φωτιστικά σταγγόνια, πλευρικές πασαρέλες, κινητούς προβολείς και followspot (Σχήμα 11). Ο Πίνακας 2 δίνει την πλήρη περιγραφή των συστημάτων αυτών.

Σχήμα 11: διάταξη φωτιστικών συστημάτων της αίθουσας.


ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ


ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 • d&b audiotechnik Qi1 Line Array με Qi-SUB
 • d&b audiotechnik E3 (front fill)


ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ FRONT OF HOUSE (FOH)
 • Soundcraft MH3 (48 channels/12 auxiliary)
 • dbx 1231 Graphic Equalizer
 • BSS 404 Compressor 4-channels (x2)
 • dbx 1074 Noise Gate 4-channels (x2)
 • tc electronic M2000 Effect Unit


ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ MONITOR
 • d&b audiotechnik MAX (x8)
 • Soundcraft MH3 (48 channels/12 auxiliary)
 • dbx 1231 Graphic Equalizer (x4)
 • tc electronic M2000 Effect Unit


ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ
 • AKG C1000S (x4)
 • AKG C4000 (x2)
 • AKG D3700 (x3)
 • AKG SE300B (x4)
 • DPA 4060 (x6)
 • Shure SM58 (x3)
 • Shure SM57 (x2)
 • Shure PG52 (x1)
 • Shure PG56 (x3)


AΛΛΑ ΗΧΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Πίνακας 1: Ηχητικά και οπτικοακουστικά συστήματα του μεγάλου Αμφιθεάτρου του Συνεδριακού – Πολιτιστικού Κέντρου.
Ποσοτ. Περιγραφή Τύπος
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ (ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΚΗΝΗΣ)
1 Μίκτης - Ελεγκτής ενισχυτής TOA
1 Βαθμίδα αποθήκευσης μηνυμάτων TOA
1 Single rack-space 6-channel mic/line mixer BIAMP
1 1x3 Stereo Audio Distribution Amplifier MDA 3A Extron
1 Επιτραπέζια Μικροφωνική Μονάδα TOA
4 Μικρόφωνο PZM Beyer
2 Μικρόφωνο Υπερκαρδειοειδές AKG
4 Αυτοενισχυόμενα ηχεία FOSTEX
20 Ηχεία οροφής Penton
20 Ρυθμιστές στάθμης Penton
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ & ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
1 Οθόνη προβολής 1100 x 619mm, Front & Rear Projection Harkness Hall
1 Προβολέας Video και Δεδομένων με φακούς εμπρόσθιας και οπίσθιας προβολής BARCO
20 Τηλεοράσεις 21" επίπεδης οθόνης στα καμαρίνια TOSHIBA
2 Distribution Amplifier 1x12 Video, DA 12V/6V Dual EQ Extron
1 Plasma Monitor 50" στο φουαγιέ ESDY Corporation
4 Έγχωμη Κάμερα CCD 1/3" και Φακός Zoom Panasonic
4 Μηχανισμός Έδρασης Κάμερας Pan - Tilt VIDEOTEC
1 Ελεγκτής - Χειριστήριο Κάμερας VIDEOTEC
2 Ενισχυτής Επιδαπέδιος Σήματος RGB 464xi Extron
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ (ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΚΗΝΗΣ)
1 Loudspeaker station, multi circuit Canford Audio
6 TECPRO LSM1B Gooseneck mic Canford Audio
2 TECPRO BP117 Dual circuit beltpack (binaural) Canford Audio
2 TECPRO DMH220 Dual muff headset Canford Audio
6 DECT Portable with built in chargable battery Trilogy
6 Single sided SetCom headset with PTT Trilogy
1 Duplex Dect Base up to 8 portables Trilogy
1 In Line audio Interface Trilogy
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΚΗΝΗΣ)
2 12-Channel Cue Light Master Station, 2 RU/19" ASL INTERCOM BV
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΜΕΡΩΝ
4 Three Output Composite Video Mini Distribution Extron
Amplifier 1x3 Composite Composite Video, MDA 3V
1 Four Input, Compact Composite Video VersaTools Extron
Mini Switcher Four Input, MSW 4V

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Πίνακας 2: Φωτιστικά συστήματα του μεγάλου Αμφιθεάτρου του Συνεδριακού – Πολιτιστικού Κέντρου.
Ποσοτ. Θέση – τύπος φωτιστικού Τύπος
ΕΞΩΣΤΗΣ
12 ZOOM PROFILE 2 KW 10-22ς ADB 2000W
1η ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
10 ZOOM PROFILE 800W 12-30 ADB 800W
2η ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
10 ZOOM PROFILE 800W 22-50 ADB 800W
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
10 ZOOM PROFILE 800W 22-50 ADB 800W
ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΚΗΝΗΣ
8 ZOOM PROFILE 800W 22-50 ADB 800W
4 PLANO CONVEX 5-65 ADB 800W
10 PLANO CONVEX 10-65 ADB 1-1,2KW
8 ZOOM PROFILE SPOTLIGHT ADB 1-1,2KW
ΚΙΝΗΤΟΙ ΠΥΡΓΟΙ ΣΚΗΝΗΣ
4 ZOOM PROFILE 500W 18-38 ADB 500W
8 PLANO CONVEX 10-65 ADB 1-1,2KW
1ο ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΑΓΓΟΝΙ
4 ZOOM PROFILE 800W 12-30 ADB 800W
2 FRESNEL 13-59 ADB 1-1,2KW
8 PLANO CONVEX 10-65 ADB 1-1,2KW
2 SPOTLIGHT ADB 1000W
2ο ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΑΓΓΟΝΙ
4 ZOOM PROFILE 800W 12-30 ADB 800W
2 FRESNEL 13-59 ADB 1-1,2KW
8 PLANO CONVEX 10-65 ADB 1-1,2KW
2 SPOTLIGHT ADB 1000W
3ο ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΑΓΓΟΝΙ
2 ZOOM PROFILE 800W 12-30 ADB 800W
8 CYCLORAMA LIGHTS ADB 4X1250W
2 SPOTLIGHT ADB 1000W
ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΠΑΣΑΡΕΛΕΣ
4 ZOOM PROFILE SPOTLIGHT ADB 1-1,2KW
8 ZOOM PROFILE 800W 22-50 ADB 800W
ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΚΙΝΗΤΟΙ (ανάλογα με απαιτήσεις)
4 ZOOM PROFILE 500W 18-38 ADB 500W
4 FRESNEL ADB 500W
6 PLANO CONVEX ADB 500W
30 PAR64 CP61 ADB 1000W
2 SPOTLIGHT ADB 1000W
FOLLOWSPOT
2 HMI 1200W ADB 1200W
ACCESSORIES
10 Stand δυνατότητα ανύψωσης 3,15 μέτρα
10 Low stand
50 Supergel color gel filters
DIMMERS
240 240 x 3KW dimmers
24 24 x 5KW dimmers
ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
1 ADB 512 channels
1 ADB Wifi remote control system (Pocket + 1 Access point + Software)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Πίνακας 3: Επιπλέον οπτικοακουστικός εξοπλισμός του Συνεδριακού – Πολιτιστικού Κέντρου.
Ποσοτ. Είδος Τύπος
4 Video player/recorder Philips - Match line VR 969
2 Video player/recorder SANYO – VHR 899EV
4 DVD player Panasonic – A350 EC
2 DVD player Marantz – DV4000
3 Video Data Projector EIKI –LC-SVGA870
1 Video Data Projector EIKI –LC- XGA980U
1 Video Data Projector SANYO - PLC-EF10EAL
6 Slides projector KODAK- EKTALITE 1500
5 Slides projector KODAK- EKTAPRO 5020
10 Overhead projector EIKI – OHP – 4400
1 Overhead projector KODAK – EKTALITE H40
1 Visualizer Video projector EIKI – V5200
1 Video Imager Panasonic WE-MV180A
4 Natural Sound Cassette Deck YAMAHA KX-W321
2 Stereo Cassette Deck SONY TC-KE 400 S
1 Digital Audio Tape Deck SONY-DTC-ZE700
1 Digital Audio Recorder SONY-PCM-R300
1 Minidisc deck SONY-MDS-JE530
1 Tuner FM/AM SONY-ST-SE 520
1 Compact disc player SONY-CDP-CE345
1 Compact disc player SONY-CDP-CE315
10 Ενισχυτής ΡΕΑVEY 260
1 Ενισχυτής ΡΕΑVEY 500
2 Ενισχυτής ΡΕΑVEY 2000
2 Ενισχυτής BOSE 1800-VI
8 Ενισχυτής BOSE 1600-VI
3 Ενισχυτής SONY TA-FE 320R
1 Ενισχυτής SANSUI-AU-X410R
5 Κονσόλα PEΑVEY 2002 12 RQ
1 Κονσόλα PEΑVEY 2002 16 RQ
1 Κονσόλα PEΑVEY SRC 6024
1 Κονσόλα SOUNDCRAFT Live40/8/2
1 Κονσόλα ΥΑΜΑΗΑ 03D Digital
8 Ηχείο BOSE 502 A
8 Ηχείο BOSE 802 II
2 Ηχείο BOSE 502 B
4 Ηχείο YAMAHA NS 10M STUDIO
4 Ηχείο Mach M 125i
8 Ηχείο Mach Μ68-3
6 Ηχείο PEΑVEY IMPULSE 200P
2 Ηχείο Spirit Absolute Zero

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΗΧΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ

Σχήμα Π1: διάγραμμα συστημάτων ενισχυμένου ήχου της αίθουσας.